het CJG Steenbergen

familywalk

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Als er meer nodig is dan hulp bij de opvoeding, omdat er ook andere problemen zijn, bespreken we die en kijken
we samen met u welke andere hulpverleningsinstantie kunnen helpen.
Het doel is dat er voor uw gezin één plan komt om alle vragen aan te pakken en dat het uw gezin zo veel mogelijk door één professional ondersteund wordt. Daarbij staat voorop dat u en uw kind(eren) zoveel mogelijk zelf aan zet zijn en blijven. De jeugdprofessional is en blijft uw vaste aanspreekpunt. 

Als ik hulp vraag van het CJG, kan het dan zo zijn dat mijn kind uit huis wordt geplaatst?

Voor het CJG staat de veiligheid van het kind op de allereerste plaats. Alleen in die gevallen waarin de veiligheid in het gedrang komt, kunnen wij in overleg met u als ouders ondersteuning inroepen van Jeugdbescherming, Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming. Sowieso is het CJG niet de instantie die beslist of een kind uit huis geplaatst wordt of niet. Dat doet de kinderrechter. Wij kunnen wel een advies uitbrengen als we ons zorgen maken.

Ik ben het niet eens met de werkwijze of een beslissing van het cjg. Kan ik dit ergens melden?

Ja zeker. Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening of het niet eens bent met de manier waarop wij werken, dan horen wij dat heel graag van u. Alleen dan kunnen we immers werken aan een oplossing. In eerste instantie is de jeugdprofessional uw aanspreekpunt en daarmee de persoon met wie u dit het beste kunt bespreken.

Doet u dit liever niet, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van het CJG, Antoinette Harteveld via 0167-541131 of via antoinette@cjgsteenbergen.nl. Komt u er met de jeugdprofessional of met de coördinator samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen. Wij kunnen u hierbij helpen.

Waar kan het cjg mij bij helpen?

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van uw kinderen. Binnen het CJG werken jeugdprofessionals, jongerenwerkers, jeugdverpleegkundigen en sportcoaches. Ook werken we nauw samen met allerlei organisaties binnen de gemeente Steenbergen. Denk hierbij aan de huisarts, de jeugdarts, de leerplicht ambtenaar, scholen, de wijkagent, maatschappelijke ondersteuning (wmo) en
maatschappelijk werk. 

Spelen er ernstige problemen in uw gezin, dan kunnen onze professionals ook helpen bij een verwijzing naar specialistische hulp, zoals de GGZ of gesloten jeugdhulp.

Is het cjg van de gemeente?

Ja. In de jeugdwet staat dat bijna alle ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar de verantwoordelijkheid is van de gemeente. Ontvangt uw zoon of dochter jeugdhulp en wordt hij of zij 18, dan kan in sommige gevallen deze hulp doorlopen. We laten u niet zomaar los. 

Naast jeugdhulp, is de gemeente ook verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering (denk bijvoorbeeld aan HALT). Deze maatregelen worden altijd via de rechter opgelegd. Dit betekent dat het CJG hier alleen mee aan de slag gaat als de rechter daar opdracht toe geeft.

Wie bepaalt of mijn kind jeugdhulp Ontvangt?

Een jeugdprofessional van het CJG luistert naar u en uw kind(eren) om te horen waar u hulp bij nodig heeft.
Samen kijken we eerst of er in uw eigen omgeving hiervoor mogelijkheden zijn. Als dit niet zo is, kijkt u samen met de jeugdprofessional wat er nodig is.

Hulp nodig of vragen?